„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Projekt „Modernizace učeben cizích jazyků, přírodních věd a dílen
v ZŠ Kynšperk“

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003754

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě, a to vše minimálně v povinných parametrech dle přílohy Standard konektivity škol.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do stavebních úprav spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

Výstupem projektu budou odborné učebny, použity budou pro výuku odborných předmětů. Konkrétně se bude jednat o tyto odborné učebny a v nich vyučované předměty:

  • Učebna informatiky a jazyků vč. kabinetu - pro výuku výpočetní techniky a cizích jazyků (anglický a německý jazyk),
  • Učebna přírodovědy vč. kabinetu - pro výuku předmětu Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda),
  • Učebna žákovských dílen - pro výuku pracovních činností.

Dalším výsledkem projektu bude zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, zajištění bezbariérovosti budovy základní školy, součástí projektu budou také úpravy venkovního prostranství, zeleň.

Rozpočet projektu je 8,3 mil. Kč, z toho dotace činí 7,5 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.