„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Naše škola je připojena k eduroamu v SP režimu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 1999. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

Naše škola je připojena pouze v SP režimu, tj. uživatelé, kteří mají eduroam z jiné organizace, se u nás mohou připojovat.

Naši vlastní studenti/zaměstnanci eduroam využívat nemohou.

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech učebnách. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 7:00-16:00.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email mala@zs-kynsperk.cz

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té. která jim poskytla účet.

Our School is connected to eduroamu in SP mode

Federace eduroam is an international project supporting mobility and roaming in the national research and education networks (NREN). In the Czech Republic this project is roofed by the association CESNETOur school joined the project in 2019. Another step to increase the quality of studies and prestige of the school within the project IROP has been taken.

One account. Anywhere.

A registered participant can use this wireless network in all the parts of our school using one account. The account administration is carried out by the home organization Základní škola, Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540.

The usage of roaming is easy, a properly set subscriber’s device connects automatically when the eduroam network is available. It is similar to how a connection to international networks of mobile operators of roaming works. And that is also the origin of the acronym education roaming.

The service is free for all the participants.

Aktivation of eduroam account

Our school is connected only in SP mode, ie users who have eduroam from another organization can join us.
 
Our own students / staff cannot use eduroam.
 

Covered spaces

Eduroam is broadcast in all classrooms. Access to the school is possible between 7:00-16:00

Filtering traffic

The operation of school pupils is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

Visitors are not affected in any way except for outgoing SMTP traffic filtering (TCP/ 25), use SMTPS (TCP/ 465) or Submision (TCP/ 587) services to send mail.

Support

Users of our school can contact e-mail mala@zs-kynsperk.cz

Visitors with an eduroam account should be encouraged to look primarily for support in their home institution, which gave them their account.

 

PO 24. 6.

sportovní den 2.st.


ČT  27. 6. 

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

AKTUALITY:

Archiv aktualit »