„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Rovné šance pro každého

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu:

Inovace rovných příležitostí dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami
na Základní škole Kynšperk nad Ohří

 

Žádost byla podána v červnu 2011. Dne 8. 12. 2011 bylo rozhodnuto o poskytnutí finanční podpory ve výši 2 749 136,33 Kč.

Projekt je realizován od února 2012 a je rozložen na II. pololetí školního roku 2011/2012, školní rok 2012/2013 a 1. pololetí školního roku 2013/2014.

Cílem projektu je vytvořit systém pro celkové zkvalitnění výuky ve škole a podmínky pro uplatňování a zlepšování forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání a rozvíjet kurikulární reformu zaměřenou na děti, širší pedagogickou a rodičovskou veřejnost pomocí aktivit, které probíhají během celého roku nad rámec běžné výuky.

K dílčím cílům projektu patří:

  • rozšířit a inovovat neformální vzdělávání žáků nad rámec výuky
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků - fotogalerie
  • podpora inkluzivního vzdělávání – využívání služeb asistentů pedagoga jako přímé pomocníky
  • pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • rozvoj služeb psychologa a speciálního pedagoga
  • vytvořit metodické materiály pro pedagogické pracovníky a pracovní listy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zkvalitnit materiální podmínky pro výuku používáním dvou nových učeben – interaktivní a     terapeutické.

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou vytvořeny 4 skupiny individuální nápravy, 10 skupin skupinové nápravy a 10 skupin doučování z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.

V rámci tohoto projektu ve dnech 3. - 7. října 2012 vyjelo dvacet žáků základní školy do Penzionu u Jakuba.                                        Více informací zde.